General Conditions

  1. Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en overeenkomsten tussen Rum Stylez en de klant. Deze voorwaarden zijn alsook van toepassing op alle artikelen en diensten uit het assortiment. Rum Stylez met maatschappelijke zetel: Graaf de Smet de Naeyerlaan 61, 8500 Kortrijk, Belgie, met ondernemingnummer 0690.890.913, biedt haar klanten de mogelijkheid om Rum online aan te kopen. Klant is elke bezoeker  (natuurlijk of rechtspersoon) die via de webshop Rum Stylez een product van ons aankoopt. De klant kan enkel in eigen naam handelen. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een andere identiteit, van proxy’s, robot’s en tijdelijke e-mailadressen. Door online te bestellen verklaart de klant uitdrukkelijk aan Rum Stylez de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Dit om mogelijk alcoholische dranken te kopen en/of te drinken. Elke persoon die sterke drank wil kopen, moet bij aanvraag deze leeftijd kunnen aantonen. Referentie art.nr 6 §6 wet van 24 januari 1977. Door het gebruik van de webshop van Rum Stylez aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn. Indien een klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Rum Stylez is ingestemd. Rum Stylez kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper. 2. Prijs Alle vermelde prijzen zijn in EURO. Alle vermelde prijzen zijn de door de klant te betalen totale prijzen per artikel. Er is op de prijzen van Rum Stylez geen BTW van toepassing daar het een “Kleine Onderneming” betreft.  De prijs van de levering wordt bepaald bij het invullen van de verzendgegevens en is afhankelijk van de locatie van de laat en van de geselecteerde producten.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Indien het bestelde product op verzoek van de Klant buiten België moeten worden geleverd, dan is de Klant aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde btw, accijns of invoerrechten. 3. Aanbod Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal, daar het bedoelde publiek, de vestiging van de winkel zich in Vlaanderen, Kortrijk bevinden. Het is mogelijk dat de aangeboden producten of de informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Rum Stylez is wat de juistheid, het up toe date zijn, of de volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen-verbintenis. Rum Stylez is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Rum Stylez. Rum Stylez is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde producten niet meer te koop zijn. Het te veel betaalde bedrag zal dan zo snel mogelijk terug gestort worden. 4. Betaling De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Rum Stylez-assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Rum Stylez. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op opgegeven en geregistreerde verzendadres. De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste leveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper. Rum Stylez behoud het recht eender welke aankoop, verbintenis of betaling te weigeren, zonder daarbij enige reden of verklaring te moeten geven. Indien bij een weigering reeds een betaling werd voldaan zal deze dan ook volledig teruggestort worden. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: -PayPal -bankoverschrijving -contant bij afhaling 5. Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Rum Stylez. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Rum Stylez te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 6. Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Rum Stylez beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Rum Stylez zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 7. Klachten  en gebreken Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Dit kan slechts gedurende een periode van 1 maand na ontvangst. 8. Garantie a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Rum Stylez, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Rum Stylez. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op terugbetaling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. 9. Verzaking De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Rum Stylez mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Rum Stylez  en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Rum Stylez met maatschappelijke zetel in De Graaf de Smet de Nayerlaan 61, 8500 Kortrijk, België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 10. Aantasting geldigheid - niet-verzaking Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Rum Stylez om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 11. Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Rum Stylez. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Rum Stylez kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 12. Bewijs De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 13. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en ook Rome I-verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Kortrijk bevoegd. 14. Taal der algemene voorwaarden. Het doelpubliek van de winkel-verkoop, de online verkoop en de tastings en workshops van Rum Stylez zijn in eerste plaats Kortrijk en bij uitbreiding Vlaanderen. Daarom zijn deze algemene voorwaarden in de Nederlandse Taal opgemaakt. Wij gaan er van uit dat onze klanten deze taal beheersen om te voldoen aan onze eis om deze voorwaarden te erkennen alvorens een verbintenis van eender welke aard met Rum Stylez aan te gaan. Indien mensen bij Rum Stylez een aankoop plaatsen zonder deze voorwaarden te erkennen, dan kan taal nooit als een argument aangeroepen worden. 15. Overmacht In geval van overmacht is Rum Stylez niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Rum Stylez onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.